ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΡΕΘΥΜΝΟ

Εκδήλωση παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού σχεδίου «VAMOS» / ERASMUS+

0

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκ-παίδευσης (EELI), πραγματοποίησαν την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 εκδήλωση παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού σχεδίου «VAMOS» (Πρόγραμμα Erasmus+ / Δράση ΚΑ2/ Στρατηγικές Συμπράξεις στο τομέα της ΕΕΚ), με θέμα «Εργασία και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών».
Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης διαβάστηκε ο χαιρετισμός της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κας Μαρίας Λιονή, η οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι: «Οι συμπολίτες μας, που συμ-βιούν μαζί μας στις τοπικές κοινωνίες ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης, έχουν λόγο και ρόλο, αλλά κυρίως αποτελούν ένα αναξιοποίητο δυναμικό, το οποίο δικαιούται μεγαλύ-τερες και περισσότερες ευκαιρίες».
Στη συνέχεια η εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνου, Δρ. Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, Αντιδή-μαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, χαιρέτισε την εκδήλωση επισημαίνοντας την ανάγκη συνερ-γασίας μεταξύ των φορέων ενώ τόνισε ότι η υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών θα συμ-βάλλει στην καλύτερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών, οι οποίοι αποτελούν ένα σημα-ντικό μέρος της κοινωνίας μας.      

Ο κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, αν. προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης παρουσίασε τις Εθνικές και Ευρωπαϊ-κές δράσεις και συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- Περιφέρειας Κρήτης, το-νίζοντας ότι το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύ-μνης και το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ υλοποίησαν και υλοποιούν 5 διαφορετικές διακρατικές συνεργασίες με περισσότερους από 50 διαφορετικούς εταίρους από 20 κράτη μέλη της ΕΕ.     
Η κα. Καλλή Ροδοπούλου, Κοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (EELI), παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου ‘’VAMOS’’ «Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών» και αναφέρθηκε στο σκο-πό, στους στόχους και τα παραγόμενα αποτελέσματα του σχεδίου. Αναφέρθηκε στο στόχο του σχεδίου που είναι η ανάπτυξη και η προσφορά ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προ-γράμματος για μετανάστες, με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους στον Τρι-τογενή Τομέα. Υπογράμμισε, ότι το πρόγραμμα κατάρτισης VAMOS παρέχει εξειδικευμέ-νες γνώσεις με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο «VAMOS» στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών που διαμένουν ήδη κάποια χρόνια στη χώρα υποδοχής, με σκοπό την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ένταξη και ενσωμάτωση νε-οαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων.

Η κα. Κιμιωνή Βενετία, εκπαιδευτικός και συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (EELI), παρουσίασε την πλατφόρμα  eLearning, τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατ-φόρμα μάθησης, τη δυναμικότητα του προγράμματος, ενώ ενθάρρυνε τους συμμετέχο-ντες να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, είναι η εξής: http://training.projectvamos.eu
Ακολούθως, η κα. Τσεκούρα Δήμητρα, οικονομική υπεύθυνη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, παρουσίασε την πιλοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία συν-διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (EELI) ως υπεύθυνες ομάδες έργου για την Ελλάδα, την Τετάρτη 18 Μαΐου στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης. Στην πιλοτική εκ-παίδευση συμμετείχαν 15 εθελοντές μετανάστες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην χώρα μας αρκετά χρόνια. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυ-νατότητα να συζητήσουν και να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε. Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων δόθηκε η δυνατότητα της  ανατροφοδότησης, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του εκπαιδευτικού υλικού.

Το σχέδιο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022 με την τελική παρουσίαση των αποτελεσμά-των του έργου από τον επικεφαλής εταίρο HORUELO στη Μαδρίτη στις 15 Ιουνίου. Το έρ-γο  έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 299.841,00 €. Εντάσσε-ται στη δράση KA2 – Στρατηγικές συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρ-τιση (ΕΕΚ) για την ανάπτυξη της Καινοτομίας.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 8 εταίροι από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων. Επι-κεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η μη κυβερνητική οργάνωση HORUELO, με έδρα τη Μαδρίτη της Ισπανίας, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής και εκπαίδευσης μεταναστών. Επιπρόσθετα στο σχέδιο εκτός του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχουν οι εταίροι: International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsalidad Limitada (INCOMA /Ισπανία), Centro Machiavelli S.r.l. (Ιταλία), European Education & Learning Institute (Ελλάδα), Creative Learning Programmes Ltd CLP (Ηνωμένο Bασίλειο), Cepiss Società cooperativa (Ιταλία), Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ