ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πόντους σε ιδιόκτητη γη, χαμηλά εισοδήματα, κατοίκους ορεινών δίνει ο πίνακας βαθμολογίας για πριμ Νέων Αγροτών

0

Παράλληλα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν η µοριοδότηση να διαµορφωθεί χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση, παρά µε µικρο-τροποποιήσεις σε κριτήρια όπως η Τυπική Απόδοση ένταξης και στους κλάδους προτεραιότητας. Η βάση αναµένεται να διαµορφωθεί στα 45 µόρια εκτός απροόπτου. Ο πίνακας µοριοδότησης λειτουργεί πρώτον ως φίλτρο ένταξης (αν κάποιος δεν ξεπερνά τα 45 µόρια δεν εντάσσεται στο Μέτρο) και δεύτερον ως φίλτρο προτεραιότητας. ∆ηλαδή, αν τα χρήµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις αιτήσεις, τότε εντάσσονται όσοι εξασφαλίζουν τα περισσότερα µόρια. Η  Agrenda παρουσιάζει τον πίνακα µοριοδότησης όπως διαµορφώνεται µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα:

  Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίηση: 10 µόρια.

  Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών) Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

  Ετήσιο εισόδηµα: Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή):  6 µόρια.

  Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 6 µόρια.

  Μόνιµη κατοικία: Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύµφωνα ή συνδυασµός αυτών: 7 µόρια.

  Μόνιµη κατοικία (πληθυσµός): Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 2.500 κατοίκους 5 µόρια, ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους 2,5 µόρια.

  Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 3 έως 12 µόρια ανάλογα το ποσοστό.

  Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση µε 12.000 ευρώ έως και 16.000 ευρώ: 5 µόρια.

  Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση µε 16.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ: 10 µόρια

  Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία έως 8 µόρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) έως 6,4 µόρια.

  Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων (βλ. σελ 17): έως 8 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

  Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 6 µόρια.

  Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµεταλλεύσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων  αιγοπροβατοτροφία έως 10 µόρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) έως 8 µόρια.

  Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων (βλέπε σελ. 17): έως 10 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ