ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων για την περίοδο 2023 – 2024

0

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης ενημερώνει τους αμπελοκαλ-λιεργητές  ότι θα υλοποιηθεί η Παρέμβαση «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.
Η Παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την υπ’αριθ.2919/95506/2017 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276/18.09.2017), όπως ισχύει,
• Είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
• Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προη-γούνται της περιόδου ένταξης στην Παρέμβαση.
• Έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2023 και επιβεβαιώνεται η ταυ-τοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
• Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
• Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα.
• Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να υλο-ποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις ή στον αριθμό των πρέμνων, πριν και μετά την ανα-διάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα  υποβάλλουν στο Υπ.Α.Α.Τ.,  έως τη 20η Νοεμβρίου 2023, μέ-σω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. (http://e-services.minagric.gr), Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) , Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) και τα α-παραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στην Παρέμβαση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παρα-γωγής της Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο 2831343813 ή στο email [email protected].

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ