ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στα τρία σπάει το Εθνικό Απόθεμα, χωριστά οι ενισχύσεις για αροτραία, δένδρα και βοσκοτόπια

0

Αυτό θα έχει άµεσες επιδράσεις στο ύψος της ενίσχυσης που θα λαµβάνουν ετησίως όλοι οι αγρότες και όχι µόνο οι δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος.

Συγκεκριµένα, το σχέδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός Αποθέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες και ενός για τις δενδρώδεις. Με την αναµενόµενη ένταξη επιπλέον στρεµµάτων βοσκοτόπων στο σύστηµα, µε το σηµερινό µοντέλο θα γινόταν περικοπή των ενισχύσεων στο σύνολο των αγροτών για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαιώµατα. Με το νέο σύστηµα που εξετάζεται, η περικοπή θα γίνει µόνο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα. Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις των αροτραίων, η περικοπή θα αφορά τους κατόχους αρόσιµων καλλιεργειών και για τα δέντρα θα γίνεται οι περικοπή από τους καλλιεργητές δενδρώνων.

Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι θα έχουν αρκετά µεγαλύτερη µείωση στα δικαιώµατά τους από όση περίµεναν, καθώς θα «πληρώνουν» µέσω των ενισχύσεών τους αποκλειστικά αυτοί τις αιτήσεις που θα γίνουν για νέα βοσκοτοπικά δικαιώµατα (αναµένονται ακόµη γύρω στα 7 εκατ. στρέµµατα να µπουν).

Το ζήτηµα λοιπόν εδώ είναι όσο µειώνεται η µοναδιαία αξία του δικαιώµατός τους, αυτή να ισοφαριστεί µε το να τους κατανεµηθεί περισσότερος βοσκότοπος ώστε να µην υπάρξει µεγάλη απώλεια στο σύνολο των ενισχύσεών τους. Αρκεί βέβαια να µπορέσουν τελικά να λάβουν µαζί και νέα δικαιώµατα ακόµα και όσοι βρίσκονται ήδη στο επάγγελµα, κάτι που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισµούς. Από την άλλη, στις αροτραίες και στις δενδρώδεις οι καλλιεργητές θα χρηµατοδοτούν τις αιτήσεις στα αντίστοιχα Εθνικά Αποθέµατα της αγρονοµικής τους περιφέρειας. Να αναφερθεί εδώ πως η αξία των δικαιωµάτων που µοιράστηκαν από το Απόθεµα την τετραετία 2017-2020 είναι:

  Βοσκοτόπια: Απαιτήθηκαν 70,10 εκατ. για νέα δικαιώµατα.

  Αροτραίες: Απαιτήθηκαν 28,63 εκατ. ευρώ για τα νέα δικαιώµατα.

  ∆ενδρώδεις: Απαιτήθηκαν 27,36 εκατ. για νέα δικαιώµατα.

Τι προβλέπει για το Εθνικό Απόθεµα η νέα ΚΑΠ 2023-2027

Άρθρο 22 Εθνικό Απόθεµα για δικαιώµατα πληρωµής

    Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική ενίσχυση εισοδήµατος βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται ένα εθνικό απόθεµα.
    Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, µπορούν να αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµάδα εδαφών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ