ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανοίγει εντός του έτους μέτρο χρηματοδότησης για μικροπιστώσεις σε αγρότες μέχρι 25.000 ευρώ με μειωμένο τόκο

0

Το ποσό του κάθε δανείου έως τα 25.000 ευρώ, θα χρηµατοδοτείται απευθείας από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, σε ποσοστό περί το 40% σύµφωνα µε πηγές από τις διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ.

Μηδενικές εξασφαλίσεις από τους δικαιούχους

Σκοπός είναι να ενεργοποιηθεί το συγκεκριµένο εργαλείο µέχρι το τέλος του έτους, και, να βγουν στην αγορά τραπεζικά προϊόντα που θα έχουν αρκετά µειωµένο επιτόκιο, και, να προσφέρονται τα δάνεια µε µηδενικές εξασφαλίσεις, καθώς το ποσό των δανείων είναι αρκετά µικρό. Στις σκέψεις των διαχειριστικών αρχών βρίσκεται επίσης η παράλληλη ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, δηλαδή το κάθε δάνειο να συνοδεύεται και από συµβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τον δικαιούχο. Αυτό είναι ένα µοντέλο που ακολουθείται από διεθνείς τραπεζικούς οργανισµούς και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στα προϊόντα που προσφέρει προς τους δανειολήπτες. Επιπλέον, στόχος είναι τα δάνεια να µπορούν να προσφερθούν από µη τραπεζικά ιδρύµατα, δηλαδή από επίσηµους και πιστοποιηµένους Φορείς µικροχρηµατοδότησεις, ώστε να είναι πιο επωφελείς οι όροι για τους αγρότες. Βέβαια, κάτι τέτοιο κρίνεται αρκετά δύσκολο, καθώς στη χώρα µας µόλις ένας τέτοιος φορέας λειτουργεί προς το παρό

ν, αλλά, στόχος είναι το εργαλείο αυτό να αποτελέσει ένα κίνητρο να δηµιουργηθούν τέτοιοι Φορείς στη χώρα µας βάσει του νέου Νόµου 4701/2020.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ