ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέτρα για το αγροτικό χρέος και αναδιανομή ενισχύσεων προβάλλει μελέτη του Σταϊκούρα για τη νέα ΚΑΠ

0

Στα συµπεράσµατα αυτά, καταλήγει η οικονοµετρική µελέτη που συνέταξαν ο νυν υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µαζί µε τον πρώην γενικό γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής Εµµανουήλ Μαµατζάκη, η οποία δηµοσιεύτηκε φέτος στις εκδόσεις του λονδρέζικου πανεπιστηµίου Μπίρµπεκ και «έρχεται εγκαίρως» όπως αναφέρουν οι συγγραφείς καθώς η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία µεταρρύθµισης της ΚΑΠ.

Συγκεκριµένα, στην µελέτη µε τίτλο «Κοινή Αγροτική Πολιτική στην ΕΕ, άµεσες πληρωµές, φερεγγυότητα και εισόδηµα» µελετώνται η αλληλεπίδραση µεταξύ των άµεσων ενισχύσεων και της καθαρής προστιθέµενης αξίας της γεωργίας. Επιπλέον, εστιάζει στην φερεγγυότητα των αγροτικών νοικοκυριών, δείκτης που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα µιας εκµετάλλευσης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις χρέους της, δηλαδή την αποπληρωµή των υποχρεώσεών της, εάν πωληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.

Οι συγγραφείς στην ανάλυσή τους υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η φερεγγυότητα, ανταποκρίνεται θετικά σε ένα σοκ στις άµεσες πληρωµές, κάτι που σηµαίνει ότι ορισµένες από τις άµεσες πληρωµές συµβάλλουν σε υψηλότερο επίπεδο του γεωργικού χρέους.

Για παράδειγµα, οι συνδεδεµένες ενισχύσεις πολλές φορές οδηγούν τους αγρότες σε µη κερδοφόρες δραστηριότητες, που τις ακολουθούν µόνο και µόνο για να εισπράξουν την επιδότηση. Ακόµα και η προεξόφληση της ενίσχυσης από το Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών ή την Κάρτα του Αγρότη, στο τέλος ουσιαστικά, αυξάνει το χρέος του αγροτικού νοικοκυριού το οποίο επωµίζεται τους τόκους. Φυσικά, ο αντίκτυπος των άµεσων πληρωµών στην καθαρή προστιθέµενη αξία είναι θετικός αλλά µάλλον µικρός σε µέγεθος, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτη. Από την άλλη, οι επενδύσεις έχουν µεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στο γεωργικό εισόδηµα, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι το κλειδί για την ανάκαµψη του τοµέα.

Από την άλλη ο δείκτης της φερεγγυότητας έχει σοβαρά αρνητικές επιπτώσεις στην παραγόµενη καθαρή προστιθέµενη αξία της γεωργίας όπως δείχνουν όλα τα µοντέλα. Ως αποτέλεσµα, η φερεγγυότητα παίζει µεγάλο ρόλο ως παράγοντας κινδύνου για το γεωργικό εισόδηµα.

Αποτυχηµένες οι παραδοσιακές πολιτικές της Ευρώπης

«Οι παραδοσιακές αγροτικές πολιτικές της ΕΕ λοιπόν, όπως οι επιδοτήσεις, δεν αρκούν για την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήµατος», σηµειώνουν οι συγγραφείς. Ως εκ τούτου, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά το πώς θα µπορέσουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις που έχουν άµεση σχέση µε το εισόδηµα των εκµεταλλεύσεων. «Η παροχή χαµηλού επιτοκίου στους αγρότες θα µπορούσε να βοηθήσει τη γεωργική φερεγγυότητα και θα µπορούσε να είναι το κλειδί για την ανάκαµψη, καθώς θα παρείχε την απαραίτητη ώθηση για την ενίσχυση της καθαρής προστιθέµενης αξίας και, ως εκ τούτου, της οικονοµικής δραστηριότητας», σηµειώνουν παράλληλα οι κκ. Σταϊκούρας και Μαµατζάκης.

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ