ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

120 θέσεις στην Κρήτη στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ

0

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ ως συμπράττων εταίρος, οι οργανώσεις-δομές των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ ΓΣΕΕ , ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και με συντονιστή του έργου το ΙΝΕ ΓΣΕΕ καθώς και ο ΕΟΠΠΕΠ, που υλοποιούν την Πράξη : «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» MIS 5069416 σας ενημερώνουν για την έναρξη της λειτουργίας της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Πράξης www.e-iekpraktiki.gr.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευόμενοι Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρέχουν θέσεις πρακτικής) να επισκεφτούν την ιστοσελίδα, ώστε να συμπληρώσουν άμεσα και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων ανά περιφέρεια.

Πληροφορίες για το έργο

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)», MIS 5069416 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ., στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Θα επωφεληθούν 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ειδικότερα, θα επιλεγούν 2.000 εκπαιδευόμενοι για τους οποίους προβλέπεται:

-Η συμμετοχή σε εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση)

-Η τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (6 μήνες) Η συμμετοχή στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Η συγκεκριμένη Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:
-Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
-Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
-Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
-Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ)
– και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ),
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ  3938/Β/26-8-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Κ5/97484. Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 

Περιφέρειες και φορείς υλοποίησης
Οι δράσεις της Πράξης θα υλοποιηθούν στις κάτωθι περιφέρειες:
 Στην Ανατολική Μακεδονία / Θράκη 178 εκπαιδευόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 Στη Δυτική Ελλάδα 314 εκπαιδευόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 Στη Δυτική Μακεδονία 40 εκπαιδευόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 Στο Βόρειο Αιγαίο 41 εκπαιδευόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 Στο Νότιο Αιγαίο 42 εκπαιδευόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 Στην Ήπειρο 118 εκπαιδευόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
 Στη Θεσσαλία 313 εκπαιδευόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
 Στα Ιόνια Νησιά 22 εκπαιδευόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
 Στη Στερεά Ελλάδα 128 εκπαιδευόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
 Στην Κεντρική Μακεδονία 270 εκπαιδευόμενοι (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
 Στην Πελοπόννησο 100 εκπαιδευόμενοι (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
 Στην Κρήτη 120 εκπαιδευόμενοι (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
 Στην Αττική 314 εκπαιδευόμενοι (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
 

Ωφελούμενοι της Πράξης – Εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ
Δυνητικά επιλέξιμοι ωφελούμενοι της προτεινόμενης Πράξης (κριτήρια on / off)
είναι κατ’ ελάχιστον όσοι:
• Είναι εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά,
• έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους έως και τον Αύγουστο του 2020
• δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης,
• δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για τα παραπάνω οι ωφελούμενοι θα κληθούν να επισυνάψουν, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι οι παλιότεροι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, έως την έναρξη ισχύος του 4763/2020, είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο έργο

Οι παραπάνω προϋποθέσεις εξασφαλίζουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πράξη.

Επισημαίνεται ότι:
-Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
-Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης – μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ανά περιφέρεια.

Το τελικό Μητρώο των ωφελούμενων για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει όσους από τους επιτυχώς αιτούντες ολοκληρώσουν τη θεωρητική εκπαίδευση των 25 ωρών (εξ αποστάσεως, ασύγχρονη)

Πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης – Εκπαιδευόμενοι

Η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://www.e-iekpraktiki.gr/

Για την ολοκλήρωση της αίτησής θα χρειαστεί να επισυνάψετε τα ακόλουθα (αρχεία pdf) :

1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης θεωρητικής εκπαίδευσης με αναφορά στο ότι δεν έχετε υλοποιήσει πρακτική άσκηση

2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής σας σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας, μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις ανά περιφέρεια. Οι ωφελούμενοι γίνονται δεκτοί με βάση τη χρονική σειρά κατάθεσης της αίτησης και εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Μετά την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής θα σας δοθεί ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

Παρακαλούμε σημειώστε τον (ΚΑΥΑΣ) γιατί θα τον χρειαστείτε για κάθε μελλοντική αναφορά στην αίτησή σας.

Πριν την ένταξή σας στο έργο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων που έχετε αναρτήσει, από τον πάροχο κατάρτισης και σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κατά τόπους παραρτήματα των φορέων υλοποίησης.
 

Ύψος Επιδότησης για τους εκπαιδευόμενους:
– Για τους συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 3,185 €/ώρα.

Επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του/της εκπαιδευόμενου/ης (Νόμος 4186-2013 ΦΕΚ 17/9/2013).

Εξαιρούνται οι φορείς:
 Προσωρινής απασχόλησης
 Τα νυχτερινά κέντρα
 Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
 Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
 Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.
Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο

β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας.
Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, όπως και για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα

γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.

δ) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει παράλληλα θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων τα ανωτέρω ποσοστά λειτουργούν σωρευτικά, γι αυτό οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν και τυχόν θέσεις που καλύπτονται ήδη από πρακτικά ασκούμενους Οι επιχειρήσεις που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης οφείλουν να δηλώσουν στην αίτηση τους Επόπτη πρακτικής άσκησης.

Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με αυτή του πρακτικά ασκούμενου ο οποίος κατέχει το ρόλο του «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», αναλαμβάνοντας την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, και την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.
 

Πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης – Επιχειρήσεις
Η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://www.e-iekpraktiki.gr/

Για την ολοκλήρωση της αίτησής θα χρειαστεί να επισυνάψετε την ετήσια κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης σας (αρχείο pdf)

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας, μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις και η σύζευξη τους με τους εκπαιδευόμενους ανά περιφέρεια. Οι επιχειρήσεις γίνονται δεκτές με βάση τη χρονική σειρά κατάθεσης της αίτησης τους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Μετά την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής θα σας δοθεί ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

Παρακαλούμε σημειώστε τον (ΚΑΥΑΣ) γιατί θα τον χρειαστείτε για κάθε μελλοντική αναφορά στην αίτησή σας.

Πριν την ένταξή σας στο έργο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων που έχετε αναρτήσει, από τον αντίστοιχο πάροχο κατάρτισης στην περιφέρειά σας και σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κατά τόπους παραρτήματα των φορέων υλοποίησης.


parakritika.gr

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ