ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΚΡΗΤΗ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - ΕΛΜΕΠΑ: 9 στους 10 αποφοίτους εργάζονται

0

Ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάζει η έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης του ΕΛΜΕΠΑ η έρευνα στοχεύει στη καταγραφή και αξιολόγηση της μετάβασης των αποφοίτων του τμήματος στην αγορά εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης το διάστημα 5-10 Ιουλίου 2019 και περιλαμβάνει όλους τους απόφοιτους του τμήματος μέχρι και το Μάιο του 2019. Ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε σε 84 απόφοιτους στους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν τηλεφωνικά στο ερωτηματολόγιο. Από την έρευνα ελήφθησαν 52 απαντήσεις, με το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) να ανέρχεται σε 61,9%.

Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν, οι 20 απαντήσεις ήταν από άντρες και οι 32 από γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 38,4% και 61,6% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1). Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα οι 48 δήλωσαν την ηλικία τους. Από αυτούς, το 21,2% είναι 23-24 ετών, το 61,5% είναι 25-29 ετών και το 17,3% είναι άνω των 30 (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 1 (Αριστερά): Κατανομή αποφοίτων ως προς το φύλλο.

Διάγραμμα 2 (Δεξιά) : Κατανομή αποφοίτων ως προς την ηλικία

Αποτελέσματα της έρευνας - Το 88% των αποφοίτων εργάζονται

Το ποσοστό απασχόλησης του τμήματος εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό, και ανέρχεται σε 88%, δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 αποφοίτους του Τμήματος εργάζονται. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν προκύπτει ότι οι 43 απόφοιτοι είναι εργαζόμενοι, οι 6 άνεργοι, ενώ 3 απόφοιτοι υπηρετούν στρατιωτική θητεία. Το ποσοστό απασχόλησης υπολογίζεται με την αφαίρεση των υπηρετούντων στρατιωτική θητεία και παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.

Διάγραμμα 3: Ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας αποφοίτων

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το 88% των αποφοίτων του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δήλωσε ότι εργάζεται, άρα μόλις το 12% των αποφοίτων (δηλαδή οι 6 στους 49) είναι άνεργοι, ποσοστό το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον το ποσοστό αυτό έρχεται σε συμφωνία με το ποσοστό της προηγούμενης έρευνας που είχε διεξάγει το Τμήμα πριν 2 χρόνια όπου είχε βρεθεί πως το 92% των αποφοίτων του τμήματος εργάζονται αλλά σε μικρότερο δείγμα (25 αποφοίτων).

Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι παρόλο που σύνολο των αποφοίτων έλαβε πτυχίο τα τελευταία πέντε έτη, δηλαδή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι απόφοιτοι εμφανίζουν υψηλή απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το σύνολο των ανέργων αποφοίτων της σχολής έχει πάρει πτυχίο πριν από ένα έτος ή λιγοτερο. Προκύπτει δηλαδή ότι το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων που έλαβαν πτυχίο πριν από δύο έτη ή παλαιότερα είναι 100%.

Από την περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών των εργαζόμενων αποφοίτων προκύπτει ότι το σύνολο των 32 γυναικών που συμμετείχαν στη έρευνα είναι εργαζόμενες (ποσοστό απασχόλησης 100%), ενώ από τους 20 άνδρες οι 11 είναι εργαζόμενοι, οι 6 άνεργοι και οι 3 υπηρετούντες στρατιωτική θητεία (ποσοστό απασχόλησης 64,7%).

Από το σύνολο των 43 εργαζόμενων, οι 3 είναι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό, ο ένας είναι αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό και οι 39 μισθωτοί (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4: Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων ως προς τη θέση τους στην απασχόληση

Επιπλέον, από το σύνολο των εργαζόμενων αποφοίτων το 88,14% εργάζεται με πλήρη απασχόληση και το 11,6% με μερική απασχόληση (Διάγραμμα 5), ενώ σε εποχιακή θέση εργασίας απασχολείται το 27,9% (Διάγραμμα 6)

Διάγραμμα 5 (Αριστερά): Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων σε μερική και πλήρη απασχόληση

Διάγραμμα 6 (Δεξιά): Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων σε εποχική και μη απασχόληση

Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η κατανομή των εργαζόμενων αποφοίτων ανά κλάδο απασχόλησης. Παρατηρούμε ότι μεγάλος αριθμός αποφοίτων εργάζεται σε εμπορικές επιχειρήσεις, καταλύματα, αλλά και στον κλάδο πληροφορικής.

Διάγραμμα 7: Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων σε βασικούς κλάδους απασχόλησης.

Τέλος, στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του τόπου εργασίας των αποφοίτων. Προκύπτει ότι το 58,1% των αποφοίτων εργάζεται στην περιφέρεια Κρήτης, το 16,3% στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 20,9% εργάζεται σε νησιωτική περιφέρεια (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά)

Διάγραμμα 8: Περιφερειακή κατανομή τόπου εργασίας αποφοίτων

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα το 88,4% (46 από τους 52) δεν έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, το 5,8% (2 από τους 52) παρακολουθεί μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και το 5,8% (2 στους 52) έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές.

Συμπεράσματα

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι πως περίπου 9 στους 10 αποφοίτους του τμήματος εργάζονται, με το σύνολο των ανέργων αποφοίτων του Τμήματος έχει πάρει πτυχίο πριν από ένα έτος ή λιγοτερο. Επομένως, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων που έλαβαν πτυχίο πριν από δύο έτη ή παλαιότερα είναι 100%.

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοικητικής Επιστήμης, των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ, με ισχυρές γνώσεις και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, γεγονός που τους δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τμήματος, λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, στην ανάλυση δεδομένων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν το πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας του τμήματος που φτάνει το 88% και θα συνεχίσει αντίστοιχα να είναι υψηλό και στο νέο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Διοίκησης Επιχειρήσεων στην πιο σύγχρονη μορφή και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α., το οποίο έχει την υψηλότερη βάση στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο.

Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της παραπάνω έρευνας συμμετείχαν οι

Γεωργία Παρθύμου, Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Μαρία Μαρκάκη, Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Κώστας Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ