ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΠΟΨΕΙΣ

Διάλογος μεταξύ Ιησού κ Εβραίων

0

Αλοίμονο στο Σκλάβο, που νομίζει πως είναι Λεύτερος!!

  Θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρο το διάλογο του Κυρίου Ιησού Χριστού με το Εβραϊκό ακροατήριό Του, που πραγματοποιήθηκε  στο Ιερό. Δηλαδή στο Ναό του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα, πολύ πρωί κάποιας μέρας πριν από 1997 χρόνια περίπου. Αυτό το διάλογο διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν ο πιο αγαπητός, απ’ όλους τους Μαθητές και Αποστόλους στον Κύριο. Και γράφει:

       «Κ8/20. Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 21. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 22. ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 23. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 24. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.  25.  έλεγον οὖν αὐτῷ· σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν…  

     «Κ8/31.  Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32.  καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.   33. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34.  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 35. ὁ δέ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37. οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38. ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 39. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40. νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41. ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾿ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. 43. διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44. ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46.  τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47. ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ. 48. ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.» (Ιω., Κ8/20-25, 31-49)

Δεν αναλύω, ούτε σχολιάζω το διάλογο του Κυρίου με το Εβραϊκό ακροατήριό Του. Καταχωρώ αυτόν ως ένα γύμνασμα κ ένα επίκαιρο μήνυμα. Εσείς μελετήσετε αυτόν. Σκεφτείτε και βασανίσετε το μυαλό Σας πάνω στο θέμα. Ελέγξετε αν εσείς αποδέχεστε ελεύθερα το περιεχόμενο των λόγων του Θεού, κιαν σκέφτεστε κι αποφασίζετε ελεύθερα κι αβίαστα στην καθημερινότητά Σας ή αν δέχεστε ξένες επιρροές και οδηγείστε από αυτές στις αποφάσεις Σας. Σκεφτείτε αν είστε δούλοι ξένων επιρροών ή διαθέτετε ελεύθερη βούληση, που οδηεί στις αποφάσεις που παίρνετε. Από αυτό θα καταλάβετε πόσο ελεύθεροι μένετε. Πόσο αποφασίζετ’ Εσείς για τις πράξεις Σας. Αν κ Εσείς φταίτε για όσα κατά το παρόν διαβιώνετε. Εγώ δεν επιχειρώ να εκφέρω γνώμη, για να μην επηρεάσω την απόφασή Σας…

Θυμειθείτε, κι αυτό, που τόνισε ο Ρήγας ο Βελεστινλής, και το πήρε από τον Ελβετό ποιητή γιατρό Άλμπρεχτ φον Χάλερ: «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά», δηλαδή, σωστά. («Φυσικής Απάνθισμα», Βιέννη, 1790. Κεφάλαιο «περί γης»).

Σ’ αυτό επιμένω, γιατί κατά το παρόν το Σύστημα προσπαθεί ν’ αφαιρέσει από τον Άνθρωπο τη δυνατότητα Απόφασης ύστερ’ από Ελεύθερη Σκέψη, και δική του Ελεύθερη κρίση. Αυτό είναι το Αυτεξούσιο χάρισμα, που ο Θεός δώρισε στον Άνθρωπο, «ίνα άνθρωπος ή». Κι αν η ικανότητα του Ανθρώπου αυτή αχρηστευθεί, τότε ο Άνθρωπος θα καταντήσει «ζόμπι» ανθρωπόμορφο. Έτσι, όπως τον θέλουν. Του χεριού τους. Εξάλλου γι’ αυτό και μας αποκαλούν προκαταβολικώς goims, δηλαδή, ζώα.

Θυμηθείται και το λόγο του Καποδίστρια: «…Ώς ψάρι εις το δίχτυ σπαράζει είς πολλούς κινδύνους ακόμη ή ελληνική ελευθερία. Μου εδώσατε τους χαλινούς του κράτους. Τίνος κράτους; Μετρούμε είς τα δάκτυλα την επικράτειάν μας.  Ανάπλι,  Αίγιναν, Πόρο, Ύδρα, Κόρινθο, Μέγαρα, Σαλαμίνα… Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύει την καρδίαν μας, Θεός ζηλότυπος, μόνο το αίσθημα το Ελληνικό,  ο φιλήκοος των ξένων, είναι προδότης.» (11.1.1828. Καποδίστριας προς Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, τον κατοπινό κατά Βρετανική παραγγελιά δολοφόνο του.)

 Εσείς πιστεύετε πως κατά το παρόν η Ελλάδα είναι κι αποτελεί Κράτος Ελεύθερο κι Αυτεξούσιο;!…

  Πιστεύετε πως είστ’ Ελεύθεροι; Τότε, γιατί φορείτε «μουστρούχες» σα βόδια στ’ αλώνι, και σα λυσσασμένοι σκύλοι, και μένετε έγκλειστοι, όπως ο Παύλος κατά την πρώτη φυλάκισή Του στη Ρώμη; Και ως ελεύθεροι πολιορκημένοι, όπως περίπου οι Μεσολογγίτες κατά το διάστημα 15.4.1825-10.4.1826. Αυτοί όμως αντιδρούσαν, ενώ εσείς δέχεστε παθητικά  τον ανδραποδισμό!!...

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ