ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι νέες προϋποθέσεις για το ειδικό πριμ του καθεστώτος νέων και νεοεισερχομένων στο αγροτικό επάγγελμα

0

Στα νέα στοιχεία τους καθεστώτος που εισάγει η νέα ΚΑΠ αποτελεί την υποχρέωση κατάρτισης/ή και προσόντων που θα πρέπει να έχει ο δικαιούχος ώστε να λάβει την ενίσχυση, και το γεγονός ότι η ενίσχυση δεν προσµετράται πάνω στην αξία των δικαιωµάτων, αλλά µε βάση τα επιλέξιµα στρέµµατα. Επιπλέον, µία δυνατότητα που δίνει ο νέος κανονισµός στα κράτη-µέλη είναι να πληρώνουν την ενίσχυση µε ένα εφάπαξ ποσό ανά εκµετάλλευση, αντί ανά στρέµµα. Προς το παρόν, είναι άγνωστο τι θα επιλέξει η χώρα µας.

Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζονται το τι θα ισχύσει για το 2022 και από την περίοδο 2023-2026.

Νεαροί Αγρότες 2022

∆ικαιούχοι: Γεωργοί έως 40 ετών που δηµιουργούν γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί εντός των 5 ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης

Ενίσχυση: Έως 25 εκτάρια. Αύξηση κατά 25% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων που έχουν ενεργοποιήσει Από το 2018 και µετά, αύξηση της ενίσχυσης από 25-50% (κανονισµός Omnibus). Για το 2020 είχε αποφασιστεί 36% ποσοστό σύµφωνα µε απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέγιστη περίοδος ενίσχυσης: 5 έτη.

Νεαροί Αγρότες 2023 και µετά

∆ικαιούχοι: Γεωργοί έως 40 ετών που δηµιουργούν γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί εντός των 5 ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα ή/και την κατάλληλη εκπαίδευση όπως θα οριστούν από τα κράτη-µέλη.

Ενίσχυση: Η εν λόγω στήριξη λαµβάνει τη µορφή είτε ετήσια αποσυνδεδεµένη πληρωµή ανά επιλέξιµο εκτάριο ή µιας εφάπαξ πληρωµής ανά νεαρό γεωργό. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν τη στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου µόνο σε µέγιστο αριθµό εκταρίων ανά νεαρό γεωργό.

Μέγιστη περίοδος ενίσχυσης: 5 έτη.

Πώς θεµελιώνεται δικαίωµα ένταξης  στο νέο καθεστώς

Με την τρέχουσα ΚΑΠ, η ενίσχυση δίνεται έως ότου ένας δικαιούχος συµπληρώσει το µέγιστο 5 χρόνια από το έτος που έστησε την εκµετάλλευσή του. Όσοι τώρα νεαροί έκαναν ΟΣ∆Ε πρώτη φορά από το 2018 και έπειτα, µπαίνουν «γέφυρα» στο σχετικό καθεστώς της νέας ΚΑΠ για όσα χρόνια ενίσχυσης τους αποµένουν, µε βάση το νέο κανονισµό.

Για παράδειγµα όσοι ενταχθούν στους Νέους Αγρότες φέτος µε πρώτο ΟΣ∆Ε το 2021, τότε θα ενταχθούν στο καθεστώς αυτό για τα έτη 2021-2022 σύµφωνα µε τα τρέχοντα δεδοµένα. Για τα έτη 2023-2025 (συµπλήρωµα 5ετίας) θα συνεχίσουν να λαµβάνουν την ενίσχυση µε τους όρους του νέου καθεστώτος, όπως αυτοί θα οριστούν στο στρατηγικό σχέδιο.

Λίστα 7 δράσεων για το πρασίνισµα της νέας ΚΑΠ

Μία λίστα από επτά δράσεις ενισχύσεων µέσα από τις οποίες αγρότες και κτηνοτρόφοι θα επιλέγουν ποια τους ταιριάζει ώστε να λαµβάνουν πληρωµή από το νέο πρασίνισµα της ερχόµενης ΚΑΠ,

έχει παραδοθεί στο ΥΠΑΑΤ από τους αρµόδιους που σχεδιάζουν το στρατηγικό σχέδιο, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ προτείνονται µεταξύ άλλων δράσεις για την ευζωία των ζώων και τη διατήρηση των βοσκοτόπων για τους κτηνοτρόφους, η αµειψισπορά για τους κατόχους αροτραίων εκτάσεων και η προστασία µη παραγωγικών στοιχείων του περιβάλλοντος.

Ο ετήσιος προϋπολογισµός για τις σχετικές δράσεις διαµορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δίνεται για να συµπληρωθούν οι απώλειες από την κατάργηση του τρέχοντος καθεστώτος πρασινίσµατος. Σηµειώνεται πως σε αντίθεση µε την τρέχουσα περίοδο, οι νέες δράσεις δεν θα προσµετρώνται επί του δικαιώµατος (48-50% επί της βασικής το τρέχον πρασίνισµα), αλλά θα δίνεται ένα στρεµµατικό ποσό (ή ανά ζώο) το οποίο µάλιστα ενδέχεται να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης.

Όσον αφορά το ποσό ενίσχυσης, αυτό βρίσκεται ακόµα στη διαδικασία υπολογισµού από τις εθνικές αρχές, που προσπαθούν και να µην ξεφύγουν από το διαθέσιµο µπάτζετ αλλά και να φτιάξουν δράσεις
αρκετά ελκυστικές και εύκολες στην υλοποίηση, που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αγροτών για αιτήσεις.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ