ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στήριξη μέχρι 600.00 ευρώ για επιχειρηματική δράση σε αλιευτικές περιοχές

0

Τον καθορισµό των δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, του είδους ενίσχυσης, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», προβλέπει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που πήρε ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου.

Ο προϋπολογισµός των ενισχυόµενων παρεµβάσεων για τις δράσεις του µέτρου, που εφαρµόζονται σε καθορισµένες περιοχές παρέµβασης αλιείας, όπως αυτές έχουν εγκριθεί κατά την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών κάθε ΟΤ∆, µπορεί να ανέλθει µέχρι 600.000 ευρώ ανά πράξη. Για πράξεις οι οποίες αφορούν άυλες (δεν αφορούν δηµιουργία υποδοµών ή σε επενδύσεις) ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε την µορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιµων δαπανών.

∆ικαιούχοι είναι:

αλιείς (φυσικά και νοµικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα στην περιοχή παρέµβασης ή που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν), µε σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συµπλήρωση του εισοδήµατός τους,

µη αλιείς (φυσικά και νοµικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα στην περιοχή παρέµβασης ή δραστηριοποιούνται σ’ αυτή), για ίδρυση ή εκσυγχρονισµό πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων, βάσει και του θεσµικού πλαισίου εφαρµογής, οι ΟΤ∆ δύναται να εξειδικεύουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο δράσεων, σε εφαρµογή της εγκεκριµένης τοπικής τους στρατηγικής.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ