ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πρόσληψη 200 εκτιμητών με σύμβαση και επέκταση αντιχαλαζικών σε νέο ΕΛΓΑ

0

Ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για την επέκταση του Εθνικού Προγράµµατος Χαλαζικής Προστασίας 2025-2028, µε εναέρια και άλλα τεχνολογικά µέσα, καλύπτοντας νέες γεωγραφικές περιοχές ώστε να προστατεύονται οι καλλιέργειες των παραγωγών και στη ∆υτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, διπλασιάζοντας τον σηµερινό αριθµό των ήδη καλυπτόµενων στρεµµάτων.

Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του συστήµατος προειδοποιήσεων επικίνδυνων µετεωρολογικών φαινοµένων και ενηµέρωσης (αγροτικό 112).

∆ύσκολη άσκηση ισορροπίας µεταξύ ύψους εισφορών και δαπάνης αποζηµιώσεων συνιστά το νοµοσχέδιο για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής που βγαίνει σε διαβούλευση και το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ως µια µεγάλη µεταρρύθµιση προς όφελος των αγροτών. Οι ρυθµίσεις αποβλέπουν σε ένα πιο «ευέλικτο» σύστηµα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, µε ότι µπορεί να σηµαίνει αυτό για έναν οργανισµό ο οποίος παραµένει υπό κρατική κηδεµονία. Το εν λόγω νοµοσχέδιο, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, τίθεται σε διαβούλευση που θα έχει τρεις φάσεις, µε την πρώτη να ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου. Ακολούθως, µε τη µορφή που θα έχει λάβει θα τεθεί και πάλι σε διαβούλευση και κατόπιν θα ανέβει στο gov.gr για να κατατεθεί στη Βουλή. ∆ιαδικασία που εκτιµάται πως θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2024 έτσι ώστε το 2025 να τεθεί σε εφαρµογή ο νέος κανονισµός του ΕΛΓΑ.

Η µικρότερη εισφορά ασφάλισης των νέων αγροτών για µια 5ετία αλλά και η σοβαρή περικοπή της αποζηµίωσης σε αγροκτήµατα που δεν ακολουθούν την προβλεπόµενη καλλιεργητική φροντίδα, είναι δύο από τις νέες ενδιαφέρουσες ρυθµίσεις που αναµένεται να περιληφθούν στο νοµοσχέδιο.

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί στόχοι της µεταρρύθµισης που προτείνεται είναι:

 •     Οικονοµική και λειτουργική εξυγίανση και βιωσιµότητα.
 •     Ψηφιοποίηση και πιστοποίηση των εκτιµητικών διαδικασιών.
 •     Προσαρµογή στην κλιµατική κρίση και σε νέα ζηµιογόνα αίτια (πυρκαγιά, βροχοπτώσεις, καύσωνας, παγετός) µε νέα προγράµµατα καλύψεων
 •     Επιτάχυνση της εκτιµητικής διαδικασίας και της καταβολής των αποζηµιώσεων.
 •     Ασφαλιστικός εκσυγχρονισµός µε κάλυψη ιχθυοκαλλιεργειών, θερµοκηπίων (σε επίπεδο εγκαταστάσεων) και ζωικής παραγωγής (αναφορικά µε την πτηνοτροφία και την χοιροτροφία).
 •     Κατάργηση του ανώτατου ποσοστού αποζηµίωσης καλύπτοντας το 100% της ηρτηµένης ασφαλιζόµενης αξίας και κατάργηση της αφαίρεσης κατά 12% του ποσοστού εκτίµησης της ζηµιάς.
 •     Τροποποίηση του ανώτατου ποσού αποζηµίωσης και απαλοιφή του στην περίπτωση «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
 •     Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής από τους ασφαλισµένους, αύξησης ή µείωσης των ασφαλίστρων κατά 20%.
 •     Μείωση της αποζηµίωσης στην περίπτωση συνεχόµενων ζηµιών και όταν δεν εφαρµόζονται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.
 •     Μείωση συντελεστών ασφάλισης για µια 5ετία (80-60-40-20-0) στους νέους γεωργούς.
 •     Μείωση του ασφαλίστρου στην περίπτωση ύπαρξης ενεργητικών µέσων προστασίας.

Να σηµειωθεί οι αγρότες καλούνται να σχολιάσουν το σχέδιο για τη µεταρρύθµιση του ΕΛΓΑ στις εξής διευθύνσεις : [email protected], https://elga.gr/

Συσχέτιση κύκλου εργασιών με αποζημίωση στον νέο ΕΛΓΑ

Οι πιο σηµαντικές αλλαγές που θα περιλαµβάνονται στο νέο θεσµικό πλαίσιο για το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, είναι ότι για πρώτη θα καλύπτονται οι ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και οι εγκαταστάσεις των θερµοκηπίων. Επίσης, στις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου:

 •     Η συνάρτηση καύσωνα µε τη µέση θερµοκρασία της εκάστοτε περιοχής.
 •     Η ένταξη της πυρκαγιάς στα ζηµιογόνα αίτια για την αποζηµίωση της ηρτηµένης παραγωγής.
 •     Η κατάργηση της εξαίρεσης του προανθικού σταδίου των καλλιεργειών από τα αίτια που αποζηµιώνονται.
 •     Η συσχέτιση του κύκλου εργασιών µε την αποζηµίωση.
 •     Η µείωση της αποζηµίωσης στην περίπτωση συνεχόµενων ζηµιών από το ίδιο αίτιο στο ίδιο αγροτεµάχιο.
 •     Η µείωση της ασφαλιστικής εισφοράς σε αγροτεµάχια µε επενδύσεις ενεργητικής προστασίας.
 •     Η διεύρυνση της περιόδου ασφαλιστικής κάλυψης λόγω της κλιµατικής αλλαγής κλπ,
 •     Η εισαγωγή νέων ζηµιογόνων αίτιων προαιρετικής ασφάλισης µεταξύ των οποίων η ακαρπία λόγω ήπιου χειµώνα και οι έµµεσες µυκητολογικές ζηµιές λόγω βροχοπτώσεων και υψηλής υγρασίας.

Οι επιλογές της προαιρετικής ασφάλισης θα συγχρηµατοδοτούνται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η ασφάλιση θα ενισχύεται µε 45 εκατ. ετησίως από το ΠΑΑ.

«Καλύπτουµε το 100% της ασφαλιζόµενης αξίας, ενώ εξασφαλίζουµε την διαφάνεια, ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειµενικότητα στις αποζηµιώσεις µέσα από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό δηµιουργώντας Πληροφοριακό Σύστηµα Αποζηµιώσεων (ΠΣΑ) και εξοπλίζοντας τους εκτιµητές µε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablets, laptops) για άµεση επικοινωνία µε το ΠΣΑ και ηλεκτρονική καταγραφή της εκτίµησης», αναφέρει σε δήλωση του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, σηµειώνοντας πως «µετά από 25 χρόνια κάνουµε ένα γενναίο βήµα ώστε να γίνει ο νέος ΕΛΓΑ ταυτόχρονα, «δίχτυ ασφαλείας» απέναντι σε ένα νέο πλαίσιο απειλών αλλά και πολλαπλασιαστής του δυναµικού και των σηµαντικών προοπτικών της αγροτικής οικονοµίας του τόπου».

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ