ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ακριβό σπορ τα φωτοβολταϊκά, λύση με τα αυτόνομα συστήματα

0

Μάλιστα η διορία για υλοποίηση τρέχει έως τον προσεχή Οκτώβρη µε τους επενδυτές να έχουν πληρώσει φάκελο, µελετητή, να έχουν αγοράσει τον εξοπλισµό αλλά ουσιαστικά να µην υπάρχουν γραµµές και να µετράνε µόνο έξοδα. Να σηµειωθεί πως ο Νόµος 4951/2022 του ΥΠΕΝ (Άρθρο 97) προέβλεπε το άνοιγµα χώρου ανά υποσταθµό ισχύος δέκα µεγαβάτ (10 MW) πλέον του υφιστάµενου περιθωρίου, µε το 30% αυτού να απευθύνεται αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών αγροτών, κάτι που προς το παρόν όπως όλα δείχνουν δεν έχει υλοποιηθεί. «∆εν µας αφήσουν να κουµπώσουµε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ γιατί δεν υπάρχουν γραµµές», είχε αναφέρει ο δραστήριος παραγωγός καλαµποκιού από τη Χάλκη, Γιάννης Μυλωνάς στο Workshop της Agrenda που πραγµατοποιήθηκε στην Agrothessaly, ο οποίος έχει βάλει στο χωράφι του 100ρι για net metering. «Θα µπορούσα τώρα  άνετα να πληρώσω τις κιλοβατωρες µου, αντί για τα 20 λεπτά που πληρώνουµε σήµερα», συµπληρώνει.

Παρόλα αυτά και ενώ οι παραπάνω δικαιούχοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον σοβαρό κίνδυνο επιστροφής των χρηµάτων και απένταξης από το Μέτρο 4.1.3 χωρίς να φέρουν καµία ευθύνη, το ΥΠΑΑΤ στα νέα Σχέδια Βελτίωσης έχει ορίσει τις δαπάνες ΑΠΕ σε επενδύσεις προτεραιότητας µε βάση τα κριτήρια µοριοδότησης. Παράλληλα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιµάζεται ξεχωριστό πρόγραµµα εγκατάστασης ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά στη στέγη) το οποίο αναµένεται να ανοίξει τις επόµενες µέρες -η προδημοσίευση βγήκε στις 24 Μαρτίου- και θα επιδοτεί µε ποσοστό έως 60% µεταξύ άλλων και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (έως 10kW) στις ποµόνες. Ωστόσο χωρίς χώρο στο δίκτυο, µιλάµε για άγονα προγράµµατα.

Υπενθυµίζεται πως στο Άρθρο 97 ο Νόµος 4951/2022 του ΥΠΕΝ ανέφερε:

«Άρθρο 97: Aύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο - Προώθηση ενεργειακού συµψηφισµού και σταθµών αυτοπαραγωγής

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα µεγαβάτ (10 MW) ανά υποσταθµό πλέον του υφιστάµενου περιθωρίου [...].

Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιµο στο σύνολο των Υ/Σ του Ε∆∆ΗΕ, περιλαµβανοµένων των περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα και εξαιρουµένου µόνο του δικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, χωρίς να καταλαµβάνεται από περιορισµούς που σχετίζονται µε τα περιθώρια απορρόφησης του Συστήµατος και κατανέµεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθµών ως εξής:

[...] β) σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τοµέα (αγρότες), σε ποσοστό 30%.

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ