ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτικό πετρέλαιο πριν από τις κάλπες με αυξημένο κονδύλι και νέα λίστα κατανάλωσης για υπολογισμό ποσών

0

Μάλιστα, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του υπουργείου Οικονοµικών που δροµολογείται για τις επόµενες ηµέρες στην ολοµέλεια της Βουλής, δεν αποκλείεται να υπάρξει και µια έκπληξη που θα αφορά το συνολικό κονδύλι που θα κατανεµηθεί. Ήδη κάποιες διαρροές κάνουν λόγο για µια αύξηση του ποσού κοντά στα 80 εκατ. ευρώ, ήτοι 4 εκατ. πάνω από τα 76 εκατ. ανακοινώθηκαν τον προηγούµενο µήνα δια στόµατος πρωθυπουργού, ωστόσο τόσο οι ανάγκες (δεδοµένου ότι το ποσό θα αφορά όλο το 2023 και όχι το µισό έτος όπως έγινε µε την πληρωµή του 2022), όσο και οι προεκλογικές αγωνίες, δεν αποκλείουν µια ακόµα µεγαλύτερη αύξηση.

Αυτό άλλωστε άφησε να εννοηθεί προ ολίγων ηµερών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντηση µε αγροτοσυνδικαλιστές. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε µια αύξηση των ποσών που θα εισπράξουν οι αγρότες σε δεύτερο χρόνο, ενώ διαφορετικά, σε περίπτωση που επιλογές σπορών δεν είναι ανατρεπτικές, το υφιστάµενο κονδύλι προϊδεάζει για αντίστοιχα ποσά µε εκείνα που πιστώθηκαν τον περασµένο Αύγουστο.

Πάντως, αν τα ποσά υπολογιστούν µε την ίδια λίστα ετήσιας κατανάλωσης της πληρωµής του Αυγούστου, τότε θα χρειαστεί σίγουρα µια αύξηση των κονδυλίων, αφού τότε το αποτέλεσµα πολλαπλασιαζόταν µε το 50% δεδοµένου ότι η επιστροφή του 2022 αναλογούσε στο µισό έτος. Οπότε είτε θα αλλάξει η λίστα κατανάλωσης µε υπουργική απόφαση µετά τη ψήφιση της ρύθµισης, είτε τελικά θα αυξηθεί το κονδύλι. Το νοµικό κείµενο της ρύθµισης αναφέρει µεταξύ άλλων:

«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2023, µηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο. […]

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)».

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ