ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Άνοιξαν οι διοικητικές πράξεις για την ενιαία του 2022, σταδιακά η εξόφληση για όσους περνούν τον έλεγχο

0

Αντίστοιχα, μέχρι τις 2 Απριλίου θα παραμείνει ανοικτή και η εφαρμογή των διοικητικών πράξεων για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης των ετών αίτησης 2020 και 2021.

Μεταξύ άλλων στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται τα εξής:

Είδη μεταβολών

Οι μεταβολές στις ΕΑΕ διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Μεταβολές που δεν εμπίπτουν σε κανόνα ελέγχου

Για αυτές δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται

απευθείας στην ΕΑΕ.

Συγκατάθεση GDPR. Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές καταχωρίζονται απευθείας

στη ΕΑΕ.

Κατηγορία ΙΙ: Μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου

Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και

υποβάλλει αίτημα διοικητικής πράξης προκειμένου να αξιολογηθούν και να

εγκριθούν/απορριφθούν οι αιτούμενες μεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ.

Κατηγορία ΙΙΙ: Μη επιτρεπόμενες μεταβολές

Για αυτές δεν γίνεται δεκτή η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης.

Κατηγορία ΙV: Διαγραφή ΕΑΕ

Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στο σημείο 8 του παρόντος κεφαλαίου

Κατηγορία V: Τροποποιήσεις κατόπιν ελέγχων μέσω παρακολούθησης (monitoring)

Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές καταχωρίζονται απευθείας στην ΕΑΕ.

 

Μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοικητικής

πράξης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι)

Τα παρακάτω σημεία ισχύουν με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο σημείο 7.

3.1 Γενικά στοιχεία αιτούντα

Για τη μεταβολή όλων των προσωπικών στοιχείων του αιτούντα δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ. Εξαιρούνται τα στοιχεία του ΑΦΜ, είδος προσώπου και όλων των στοιχείων στον πίνακα του οικονομικού διαχειριστή για τα οποία απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3.2 Τραπεζικά στοιχεία

Η αλλαγή Τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. . Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή ΙΒΑΝ σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει εκδώσει "ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ".

3.3 Μέτρα Δράσεις – Επιχειρησιακά προγράμματα

Τα αιτήματα συμμετοχής σε Επιχειρησιακά Προγράμματα μεταβάλλονται χωρίς να απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3.4 Συγκατάθεση GDPR.

Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές καταχωρίζονται απευθείας στη ΕΑΕ.

3.5 Καρτέλα Ομάδα Παραγωγών

Για τη μεταβολή όλων των σχετικών στοιχείων δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.6 Συμβάσεις με Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιοκαυσίμων

Για τη μεταβολή όλων των σχετικών στοιχείων δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.7 Παροχή Ηλεκτροδότησης

Για τη μεταβολή όλων των σχετικών στοιχείων δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.8 Στοιχεία Νοικοκυριού

Για τη μεταβολή όλων των σχετικών στοιχείων δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.9 Στοιχεία αγροτεμαχίων αλφαριθμητικά

3.9.1 Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου

Η υποβολή ένστασης επιλεξιμότητας ή/και περιφεριοποίησης καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.9.2 Άρδευση

Για τη μεταβολή στοιχείων άρδευσης, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ), γεώτρηση δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.9.3 Χλωρά λίπανση

Για τη μεταβολή στοιχείων χλωράς λίπανσης δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

3.9.4 Κάλυψη Καλλιέργειας

Για τη μεταβολή στοιχείων κάλυψης καλλιέργειας δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

    Μεταβολές για τις οποίες απαιτείται υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ)

4.1 Αιτήματα άμεσων ενισχύσεων

4.1.1 Μεταβολή αιτημάτων άμεσων ενισχύσεων

Για την προσθήκη/διαγραφή/μείωση αιτημάτων άμεσων ενίσχυσης, στα γενικά στοιχεία της αίτησης και μεταβολής του αριθμού των ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτημα ενίσχυσης, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διευκρινίζεται ότι η διαγραφή κάθε αίτησης ενίσχυσης, αίτησης στήριξης, αίτησης πληρωμής ή άλλης δήλωσης, εν όλω ή εν μέρει, ήτοι κατά το μέρος που αφορά στα στοιχεία του αιτήματος ενός καθεστώτος/μέτρου/δράσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστη.

Διαγραφές αιτημάτων επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει ήδη ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή διοικητικό έλεγχο ή η αίτηση του δικαιούχου δεν συμπεριλαμβάνεται σε δείγμα ελέγχου που πρόκειται να διενεργήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ή δεν έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, κατά το μέρος που αφορά στα στοιχεία που προτίθεται να ανακαλέσει. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο/διοικητικό έλεγχο έχουν προκύψει ευρήματα μη συμμόρφωσης δεν επιτρέπονται διαγραφές των σχετικών αιτημάτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στο σημείο 11 του παρόντος κεφαλαίου.

Προσθήκες αιτημάτων άμεσων ενισχύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή αύξηση του αριθμού των ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτημα ενίσχυσης, δύναται να γίνουν αποδεκτά μόνο εφόσον από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση, από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή ή/και από διασταύρωση στοιχείων με την εφαρμογή καταχωρήσεων παραδόσεων (για συνδεδεμένες ενισχύσεις με υποχρέωση ελάχιστης παράδοσης) προκύπτει προφανές σφάλμα καταχώρισης της ΕΑΕ, και επιπλέον η αίτηση του δικαιούχου δεν συμπεριλαμβάνεται σε δείγμα ελέγχου που πρόκειται να διενεργήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Κατά παρέκκλιση για το έτος ΕΑΕ 2022 δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτήματος ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε αιτήσεις και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχή monitoring και δεν είχαν εξ αρχής το αίτημα. Επιτρέπονται διαγραφές αιτημάτων, χωρίς Διοικητική Πράξη μέχρι και την πρώτη πληρωμή του εν λόγω αγροτεμαχίου

4.1.2 Επιπλέον στοιχεία συμβάσεων – ένταξης – σπόρου – ετικετών

Για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων σε επίπεδο αίτησης και αγροτεμαχίου απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

    Στοιχεία Συμβάσεων, της συνδεδεμένης ενίσχυσης 0107 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ»
    Στοιχεία Ένταξης, του Προγράμματος 1101 για την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων
    Στοιχεία Σπόρου – Ετικετών, των συνδεδεμένων ενισχύσεων 0102 «Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σκληρού Σίτου» και 0501 «Ειδική Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βαμβακιού»
    Στοιχεία Σπόρου – Ετικετών, του κωδικού 0408 «Δήλωση σπόρου-ετικετών για την καλλιέργεια Βιομηχανικής Κάνναβης»
    Στοιχεία Συμβάσεων, της συνδεδεμένης ενίσχυσης 0110 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

Τροποποιήσεις κατόπιν ελέγχων μέσω παρακολούθησης (monitoring)

Στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 40α του Καν.(ΕΕ) 809/2014 και οι αρμόδιες αρχές έχουν κοινοποιήσει τα προσωρινά αποτελέσματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, οι δικαιούχοι μπορούν να τροποποιούν την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής όσον αφορά την προσαρμογή ή τη χρήση μεμονωμένων αγροτεμαχίων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να προστεθούν σε περιπτώσεις που η τροποποίηση της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής οδηγεί σε αύξηση της έκτασης που δηλώνεται.

Οι τροποποιήσεις κατόπιν της κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, που αναφέρονται στο άρθρο 40α παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Καν.(ΕΕ) 809/2014 γίνονται δεκτές έως τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες προγενέστερα της πρώτης πληρωμής σε επίπεδο καθεστώτος ενισχύσεων ή μέτρου στήριξης ή τύπου ενέργειας όσον αφορά στο μεμονωμένο αγροτεμάχιο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις υποβάλλονται μέσω του εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία

 

agronews.gr

 

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ