ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
MENOY
ΥΓΕΙΑ

Ο Συλλόγος Ψυχολόγων Ρεθύμνου για το επάγγελμα του ψυχολόγου

0

Αγαπητοί συμπολίτες-συνδημότες,

Κάποια στιγμή πολλοί από μας θα έχει τύχει να αναζητήσουμε τον ειδι-κό στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθούμε για θέματα συμπεριφοράς, ψυχικής διάθεσης και ψυχικής υγείας, για εμάς προσωπικά ή για τους δικούς μας αν-θρώπους. Έτσι, η αναζήτηση μας φθάνει στο ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να προσφέρουν έγκυρες και σύννομες επιστημονικές υπηρεσίες ψυχι-κής/ψυχολογικής υγείας και υποστήριξης.

Είναι αναμενόμενο να μπερδευόμαστε με τους διάφορους τίτλους, άλ-λοτε σαφείς, άλλοτε δυσνόητους, αν όχι και αποπροσανατολιστικούς όπως π.χ. μεταξύ άλλων: «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος», «Παιδοψυχολόγος», «Συμβουλευτικός Ψυχολόγος», «Σχολικός Ψυχολόγος», «Κλινικός Ψυχολό-γος», «Νευροψυχολόγος», «Θεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχαναλυτής», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Οικογενειακός Σύμβουλος», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Σύμβουλος Συ-μπεριφοράς», προσφάτως « προπονητής για τη ζωή (life-coach)» κ.τ.ο.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι, ενώ κάποιες από τις προαναφερ-θείσες ιδιότητες συναντώνται στην επιστήμη της Ψυχολογίας ως θεωρη-τικοί ή εφαρμοσμένοι μεταπτυχιακοί κλάδοι, είναι εντελώς διαφορετικό θέμα, ουσιαστικά αλλά και τυπικά, το τι αναγνωρίζεται από τους νόμους του ελληνικού κράτους, ως επιστημονικό επιτήδευμα (επάγγελμα), σήμε-ρα. Οι νόμοι του κράτους προβλέπουν και αναγνωρίζουν με σαφήνεια μό-νον τρεις επαγγελματικές & επιστημονικές ταυτόχρονα ιδιότητες οι οποίες δύνανται να υπηρετούν το χώρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς - ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα, αυτές :

1. του πτυχιούχου και κατά νόμο αδειούχου Ψυχολόγου,

2. του Ιατρού-Ψυχιάτρου και

3. του Ιατρού-Παιδοψυχιάτρου.

Η πλειοψηφία των πτυχιούχων Ψυχολόγων προβαίνει βεβαίως σε μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις και σε εκπαιδεύσεις πολλών μορφών, μετά την κτήση του βασικού πτυχίου και της αντίστοιχης κρατικής άδειας. Αλ-λά, στην περίπτωση αυτή, ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ και ακολουθεί συμπλη-ρωματικά ο οποιοσδήποτε άλλος τίτλος ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

Στα πλαίσια μίας πρόχειρης, ιστορικής αναδρομής, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως το επάγγελμα/λειτούργημα υγείας του επιστήμονα Ψυχολόγου είναι από τα νεότερα ανάμεσα στα επαγγέλματα της υγείας, στον ελληνικό χώρο. Μόλις πριν είκοσι περίπου χρόνια, η θεσμοθέτηση της άδειας ασκήσεως επαγ-γέλματος Ψυχολόγου, που απαιτεί αντίστοιχο, αναγνωρισμένο, πανεπιστημια-κό πτυχίο και εν συνεχεία ιατρικές-ψυχιατρικές εξετάσεις, απέκλεισε την χρή-ση και επίκληση της συγκεκριμένης ιδιότητας από τους κάθε λογής αυτοπροσ-διοριζόμενους ως «ψυχ-(οτιδήποτε)», προσφέροντας επιτέλους στοιχειώδη

προστασία στον συχνά εν αγνοία τελούντα πολίτη. Ενδεχομένως επίσης κάποι-οι να συγχέουν την επιστημονική ιδιότητα του Ψυχολόγου με εκείνη του Ια-τρού-Ψυχιάτρου, ο οποίος συνήθως προβαίνει σε φαρμακευτικές κυρίως πα-ρεμβάσεις, ενώ οι πάσης φύσεως «ειδικοί» που προσφέρουν κάποιου είδους «συμβουλευτικές υπηρεσίες», νομότυπα ή παράνομα, θολώνουν περαιτέρω την εικόνα.

Στο Νόμο 991/1979, που αφορά στο επάγγελμα του επιστήμονα πτυ-χιούχου Ψυχολόγου, διαβάζουμε: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμ-φωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλ-ματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους», και επιπροσθέτως: «Ο-ποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δρα-στηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟ-ΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑ-ΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ι-ΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝA ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΘΕΣΗ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΤ-ΛΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΨΥ-ΧΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΟ E-MAIL: [email protected]

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ